مَن...

🍃Let the my Get up again

3

میگن گناه قلب ادمو تیره میکنه...دله ادم وقتی میگیره که گناهی کرده باشه...
خدایا منو ببخش.
میخوام زندگی کنم، من این روزا زندگیمو به اندازه خودت دوست دارم... نابودم نکن!
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت