مَن...

🍃Let the my Get up again

6

حجوم جمعیتی که حمله ور شده بودن به وبلاگ خیلی خطر ناک بود😆 سررریع از دسترسی وبلاگ رو خارج کردم و بسی خرسند گردیدندی ...
توی پست بعد یه دلبری رو میخوام بهتون نشون بدم.😉
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت