مَن...

🍃Let the my Get up again

8

در یخچالو باز کردم ، خواستم فریزرو تمیز کنم یه نگاه کردم به فریزر یه نگاه کردم به خودم ترجیح دادم همونجوری به قول محبوبه کول‌لمه بمونه😣😁
بابا این چه وضعیه اخه! اه.
حیف که مجبورم😐😑
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت