مَن...

🍃Let the my Get up again

9

میگه رامین و خانواده اش عین دخترای خیابونی باهام حرف زدن!
میخواستم بگم یادته من چقدر خون جیگر خوردم که دست بکش!!! بس کن!!!
هیچی حالا باید بعدازظهر با کلی کار بیوفتم دنبالش خانوم طبق معمول خط عوض کنه و دوماه دیگه دو باره از اول...
رَواق
آخرین مطالب