مَن...

🍃Let the my Get up again

20

کارام انجام شدن و بعدم یه فیلم جدید و شام و چای و میوه و بعدم یه آقا معلم خسته و یه منه غرغرو...

مامان قراره فردا بیاد کمکم.
چقدر فیلمش مذخرف بود!
+ بلوک 9خروجی 2...
#مذخرف
رَواق
آخرین مطالب