مَن...

🍃Let the my Get up again

24

بعد از کلی خستگی و کلی کااار بلاخره خونه م به حالت طبیعی خودش برگشت و با لذت خاصی نشستم چایی میخورم.
البته همونطور که گفتم باید بریم امیر کبیر توی جمع گرم و صمیمی خانواده همسرجانم.
برم یه دوش بگیرم تا ازین خستگی و کلافگی راحت بشم
رَواق
آخرین مطالب