مَن...

🍃Let the my Get up again

54

دلم لرزید...
تنهام!
امدم کنار پنجره اشپزخونه و زدم کنار این پرده هارو، چهارپایه که بهترین صندلیه برای کنار پنجره گذاشتم و نشستم روش....
خیابون بارونیه
هوا ابریه
رادیو کنارم،لب تاپ روبروم،صدای غلغل اشی که بار گذاشتم و دلبریه کتری و قوری روی بخاری نو رسیده، و بخار چایی داغ
رَواق
آخرین مطالب