مَن...

🍃Let the my Get up again

57

مگه آدم عاشق حتی با دیدن بچه ی عشقش دلسرد میشه؟
اگه شد، پس هیچی...
مگه آدم عاشق عشقشو ول میکنه و میره سراغ کس دیگه؟؟
اگه کرد، پس هیچی...
من، همینم،
پس هیچی!
حرفایی که هروز تکرار میکنم توی ذهنم...
اما.. 
آهنگ من هستم بابک جهانبخش، میشه تمام حرفام!
ازین افتضاح ترچیه؟؟ خدایا این عذابو توی زندگی هیچ بنده ای نیار! همین.. 
رَواق
آخرین مطالب