مَن...

🍃Let the my Get up again

60

http://bayanbox.ir/view/56205236964470/20181108-074912.jpg

دلبر جان مریضه و از شدت سرما برخود میپیچد!

من، پرستاری بی تجربه!! بمیرم براش 😵😭

همیشه من مریض بودم و اون بهترین پرستار دنیا بود...


#دوستداشتنی_ترین_مرد_روی_زمین 

رَواق
آخرین مطالب