مَن...

🍃Let the my Get up again

66

بدترین غم دنیا، بدترین خبر دنیا...
رادیوی عزیزدلم، عزیزترازجانم، به گمانم سوخت!!!!
از بس فشارش دادم به دیوار مدتی بود که سیمش خم شده بود، بعد من سیمش رو صاف کردمو بعدم بهش چسب زدم، یه مدتی خیالم راحت بود، امروز حین عوض کردن جاش، درحال پخش بود که وحشیانه(! ) از برق کشیدمشو بردمش اون طرف تا بزنم به برق😭
یدفعه یا صدای ترکیدن درونی از خودش پخش کردو دودی بلند شد ازش!😢😢😢
الهی بکشنه دستم.
حالم چقدر خوب بود و حالا چقدر بدم!!!

پ. ن
کادوی همسر جان بود، و چقدر خاطرش برام عزیز بود!

#چشم_شور_خوارشوهر😡😠
#شوخی😩
رَواق
آخرین مطالب