مَن...

🍃Let the my Get up again

68

در نیمه های شب...
اصلا این روزا نمیدونم چرا اینجوری شدم، تا نزدیک 2 بیدارم، بعد نماز صبحم دیگه نمیخوابم، بعد، روز اتی دم غروب تا 9،یا ده شب میخوابم، بعد دوباره از اول...
اصلا وضعیت داغونی دارم.
این شبا هوا جوریه که مدام میرم زیر پتو بعد پتو بعد میام بیرون بعد دوباره میرم و دوباره گرما...
دیگه نتیجه گرفتم یه پا بیرون باشه، یه پا تو.
والا دیگه!
رَواق
آخرین مطالب