مَن...

🍃Let the my Get up again

71

خدایااااا، خدایااااا هوا لَرَه با..... 😍😍😍😍😍
میشه نرفت بیرون؟؟؟؟
بجون تو اگه بشه. بریم یه دوش بگیریم و بعدم بزنیم به دل خیابونا...
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت