مَن...

🍃Let the my Get up again

78

توی این آپارتمان، یه قانون نانوشته هست بین ما چهارنفر( همسر و من، برادر و همسرش)، اونم اینه که، فیلم ترسناک نباید تنها دیده بشه و صفاش به باهم دیدنه.
امشبم برخلاف قانون همیشه که باید جمع تکمیل باشه، منتهی برادر جان عزیزدل، شب کار تشریف دارند و همسرش مهمان خونه سبز ما.
نامبرده الانم درکنارم بخواب رفته، چون لِوِل ترس فیلم بالا بود، ایشون به منزل نرفتن و امشب رو در اینجا موندن.
ساعت حدودا نزدیک 2صبحه منم بشدت خسته!
برم که فردا باسیدزهرا قراره بریم دوردور...

پ. ن
فیلم امشبمون: البته پوسترش برای قسمت دومه ما قسمت 3رو تموم کردیم. 
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت