مَن...

🍃Let the my Get up again

81

من، یه ابر بی بخار...
ادمای زندگیمو، اعتماد نا بجا،
از یه جا به بعد دلو باورای من شکست!!!

#سرنوشتمو_ببین!
#محسن_فیووریت
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت