مَن...

🍃Let the my Get up again

83

قشنگیش به همینه که وقتی میری به خونه پدریت، بابات که دیدت گل از گلش میشکوفه و محکم بغلت میگیره و ماچ محکم میکنتت!
و از همه قشنگ تر اینه که با هیچکس دیگه این کارو نمیکنه 😜 یعنی ته تقاری یه چیز دیگست! 😏

#سایه_ات_مستدام_ای_عشق
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت