مَن...

🍃Let the my Get up again

86

آمدی جانم به قربانت...؟
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت