مَن...

🍃Let the my Get up again

97

اصلا این تصنیف بیابیا محمد معتمدی، یه آرامش جیگری درش نهفته ست، که روحتو جلا میده.. 😊

گل امیدم پر پر کن
غم دلم افزون تر کن
زعشقت خون کن دل را...
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت