مَن...

🍃Let the my Get up again

100

امشب اومدیم خونه مامان اینا بخوابیم، عزیزم اینجاست.
توی خواب داره حرف میزنه و مصی مسخره میکنه 😁
حال و روز پریشونم... 
دنیا ازینجا... 
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت