مَن...

🍃Let the my Get up again

108

Being busy or wrapped up... ؟؟🤔


Morning beauty in street mom!! 😘😍🌞🌞💐


پ. ن

دستای یخ زده کله صبح!!! 

کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت