مَن...

🍃Let the my Get up again

109

یک مشت وحشی با لقب '' هنرپیشه'' و یک مشت وحشی تر و احمق(! ) تر، با عنوان طرفدار ریختن توی اینستاگرام، غیره و غیره، فضای مجازی ام به گ... کشیدن!!!
بسه دیگه تا کی میخواین توی کار جامعه دخالت کنید؟؟؟؟
شماها که بادی به هرجهتید پس لطفا لال بشید و بذارید مردم زندگیشونو کنن!
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت