مَن...

🍃Let the my Get up again

113

وقتی از عمل دستچپ حرف می‌زنیم در واقع از چه حرف می‌زنیم؟؟؟
همسر مدام اشک میریزه، اشک میریزه و اشک میریزه...
خوبی بدی دیدید حلال کنید 😜😢😭
کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت