مَن...

🍃Let the my Get up again

116


بخاطر این چندتا جیگولی خونه ما شده کاروانسرا 😞و قیافه همسر 😡 

کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت