مَن...

🍃Let the my Get up again

3

دل نهادم
به صبوری
که جز این چاره ندانم....
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!