مَن...

🍃Let the my Get up again

4

مومن ان باشد که اندر جزر و مد
کافر از ایمان او حسرت خورد
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!