مَن...

🍃Let the my Get up again

5

زندگیم دلیل بغض من نبود...
تو نمیخندی، تو نمیخندی که گریه میکنم!
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!