مَن...

🍃Let the my Get up again

9

این روزا احساس تسلسل (!!!¿¿¿¿¿) متون در من جاری شده!
حساس شدم به توییتام...
نمیدونم چرا! مدام چکشون میکنم و به این فکر میکنم که اگر فلان بشه چی؟؟؟
دارم راجع به نقد اون بازیگرها و چند فیلم فکر میکنم. و بوی قرمه سبزی خودم که بیهوش میکنه کل اپارتمان رو 😍😍😍
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!