مَن...

🍃Let the my Get up again

12

دوست دارم چشمامو ببندم و یکی برام این کتابو بخونه، برم توی مطبخ خونه و با چشمای بسته درک کنم خط به خط این کتاب زیبارو ...
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!