مَن...

🍃Let the my Get up again

15

اذوقه راه... 

امروز چقدر خوشتیپ شدم 😎

میروم به خانه پدر! آن هم با شاسی بلند پدر 🤗🚃

کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!