مَن...

🍃Let the my Get up again

16

این عزیزای دلو کجا بزنم خدارو خوش بیاد؟؟؟

کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!