مَن...

🍃Let the my Get up again

17

خودم برای احوالات خودم استوری میذارم....

کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!