مَن...

🍃Let the my Get up again

18

یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم...+ من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت!
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!