مَن...

🍃Let the my Get up again

19

گاهی باید سکوت کرد، فقط سکوت...
گاهی باید صبر کرد، فقط صبر...
وگاهی باید شکست، از تمام وجود!
من، شکستم، له شدم، اما چیزی عوض نشد!
و حالا وقت سکوت و صبر است...
فقط سکوت ...
و فقط صبر!


#خود_نویس
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!