مَن...

🍃Let the my Get up again

20

میگه همه مردای جذاب دنیا چاقن! :)))

#شریفی نیا
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!