مَن...

🍃Let the my Get up again

25

به به چه خروسی

چه قشنگ است و ملوس

بابا جان یکی یه پول خروس

آقایان یکی یه پول خروس

ماما جان یکی یه پول خروس

آفتابه لگن گلاب شکر اوردم

آقایون صنعت کردم

بابا جون خدمت کردم

بر فرق عروسک زده‌ام پر طاووس

بابا جان یکی یه پول خروس

آقایان یکی یه پول خروس

ماما جان یکی یه پول خروس


+ بلخره یه باکیفیتشو پیدا کردم ;)
گوش کن : یکی یه پول خروس
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!