مَن...

🍃Let the my Get up again

26

تو این هوا چی میچسبه؟؟ پیتزاااا
کجا؟؟؟؟ نخل طلاااایی 😍
با کی؟ همسرجان😍
۲۲ ۶۶😂
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!