مَن...

🍃Let the my Get up again

27

تنگه غروبی اومده میگه گوشت کوب برقیتو میدی؟؟؟ من مهمونامو راه بندازم😐
من:😒 نه! خودمم تابحال استفاده نکردم !پلمپه😐

ایش،خودم میرم فردا میخرم 😏
من : برو بخر 🙂😒
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!