مَن...

🍃Let the my Get up again

28

رفته بودیم خونه جدیدو ببینیم...
از همه مزایاهاش بگذریم و البته معایبش، خونه ای که دیوار به دیوار هیات همسر باشه یه چیز دیگست!!!
محرما دیگه راحت شدیم🤣 اما من هنوز از خونه مامان اینا دورم 😢 و هربار دور تر و دور تر

پ.ن
همسرجان امشب تا یک هفته میره‌ماموریت مشهد 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!