مَن...

🍃Let the my Get up again

30

دلم خون شد از بس این شهرو اون شهر رفتی... 😭

#شکایات_و_مکافات_من
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!