مَن...

🍃Let the my Get up again

34

اینکه تو اینجا مریض بشی و همسر اونجا...!😣
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!