مَن...

🍃Let the my Get up again

38

بعضی از ادما توی زندگی ادم حکم علی توی فیلم کنعان جان رو دارن؛
مینا دانشجوی رشته معماری، علی هم کلاسی مجنون او... علی از دوستان استادی بنام مرتضی، استاد عاشق و شیفته مینا،
مینا عاشق استاد مرتضی دانشگاه،
علی شاهد عقد این دو .... و همراز مینا و مرتضی!
مرتضی و مینا بی خبر از دل شکسته علی
علی شاهد تلخی و شیرینی زندگی این دو بعد از ده سال....!

کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!