مَن...

🍃Let the my Get up again

41

دلم تنگ شد برای پدرشوهرم....
چقدر همیشه دلگرم کننده ست!
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!