مَن...

🍃Let the my Get up again

44

بااین همه داغی که دلم دید و تبارم
من اینهمه غم را به دلم یاد ندارم...
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!