مَن...

🍃Let the my Get up again

45

کمر اقتصاد خرمالوی خانواره رو شکست...! 😕
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!