مَن...

🍃Let the my Get up again

46

عکس همسرو گذاشتن توی سایتای کشوری ...!
معروف شدیم رفت!😄

پ.ن
خانه روستای خواهرشوهر در روستا، در حال مگس پرانی!
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!