مَن...

🍃Let the my Get up again

47

محسن ابراهیم زاده از کی اینجوری جفنگ شد ؟؟🤔

پ.ن
به قول زهرا که یه تیکه داره که من هرجای دنیا باشم یادش بیوفتم روده بر میشم از خنده؛ چجوری میشه که اینجوری میشه؟؟🤔😆😆😆😆
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!