مَن...

🍃Let the my Get up again

50

میگه من نبودم چی گذشت بهت؟
میگم وقتی نبودی هیچی سرجاش نبود، حتی من ... !
ولی اینبار محکم تر ازهمیشه میخوام کنارت باشم، تااخر عمر... تاااا اخر عممممر .... محکم، مثله همیشه...
چون اول و اخر فقط تویی!
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!