مَن...

🍃Let the my Get up again

52

بعد سالها، در حال بافتن!
چقدر هنرها داشتم نمیدونستم خودم
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!