مَن...

🍃Let the my Get up again

54

مارو هنوز دارن پاگشا میکنن!!!!😆😆😆😆
امشب خونه دایی همسر پاگشا دعوت شدیم👰🤵
برگشتم به روزای اول عروسی....
کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!