مَن...

🍃Let the my Get up again

60

بیا و دست از سر دیروز بردار...

همیشه چشم براه اسمون باش

تو هم با بوی بارون مست میشی

کمی از من:
یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم
من امدم از تو بنویسم که دلم رفت...!