مَن...

🍃Let the my Get up again

7


این اینه خوشگلو همسر پارسال برای تولدم خرید! از مشهد پاساژ نگین اگر‌ اشتباه نکنم🤔 میناکاری اصل با شناسنامه در پشتش😍 که نماد اصالتش بود.

 هرچند کادوهای دیگه ای هم داد که همشون عزیزن اما این یجور دیگه ای عزیز تشریف داره.

داشتن طبق معمول جابجایی هایی رو انجام میدادم که اینو جز وسایلا دیدم و تموم هوش و حواسمو برد .

کمی از من:
هر طایفه ای، زمن گمانی دارد
من زانِ خودم،
چنان که
هستم، هستم...
آخرین توئیت